Regulamin

Produkty oferowane w Sklepie są sprzedawane przez EyeShield sp. z o.o., Al. Mireckiego 22c/5, 41-205 Sosnowiec, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001008968, NIP: 6443571302, REGON: 523962085, wysokość kapitału zakładowego – 5 000 zł, dalej jako Sprzedawca, EyeShield.

Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą pisząc na adres e-mail: okulary@eyeshield.com lub telefonicznie: +48 531 203 807.

§ 1 Podstawowe pojęcia 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Cena – wartość brutto wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić. Cena zawiera w sobie wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.
 2. Cena obniżona – cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.
 3. Cena najniższa – najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku Produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższą jest cena najniższa obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.
 4. Dowód zapłaty – faktura lub paragon przesłane Klientowi, wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług lub w oparciu o inne przepisy obowiązującego prawa.
 5. E-paragon – paragon fiskalny w wersji elektronicznej.
 6. Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonał zakupu Produktu bądź Produktów,  tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą, zwana również Użytkownikiem.
 7. Kod rabatowy – ciąg znaków alfanumerycznych uprawniający Klienta do jego realizacji w Sklepie Internetowym Sprzedawcy w postaci zniżki kwotowej lub procentowej naliczonej od wartości całego Zamówienia, bez kosztów przesyłki.
 8. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).
 9. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Konto (konto klienta, konto użytkownika) – indywidualny panel Klienta, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę po zawarciu umowy o świadczenie usług. 
 11. Koszyk – narzędzie systemowe umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu oraz podgląd ich wartości. Koszyk tworzony jest automatycznie w chwili kliknięcia opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego Produktu. Wybór opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Sprzedawcy, ani dla Klienta. Klient może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę. W koszyku Klient ma możliwość weryfikacji treści Zamówienia. W zamówieniu Klient ma prawo do ustalenia formy płatności oraz określenia zasad i kosztów transportu. 
 12. Oferta – oferta zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 66-70 Kodeksu cywilnego. 
 13. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 14. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 15. Produkt – towar lub usługa oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie, przeznaczone do sprzedaży.
 16. Produkt elektroniczny – usługa cyfrowa lub treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego. 
 17. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określający zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Sprzedawcę.
 18. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
 19. Sklep Internetowy – platforma teleinformatyczna dostępna pod adresem elektronicznym https://eyeshield.com umożliwiająca zapoznanie się z Produktami oferowanymi przez Sprzedawcę, ich dostępnością, cenami i innymi kosztami. 
 20. Sprzedawca – EyeShield sp. z o. o., al. Mireckiego 22C/5, 41-205 Sosnowiec, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001008968, NIP: 6443571302, REGON: 523962085, wysokość kapitału zakładowego – 5 000 zł.
 21. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta między Sprzedawcą a Klientem.
 22. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).
 23. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2759 z późn. zm.).
 24. Zamówienie – deklaracja woli zakupu Produktu przez Klienta, która jednocześnie wskazuje na Produkt mający być przedmiotem Umowy, sposób dostawy i płatności oraz miejsce odbioru. 

§ 2 Zasady współpracy i zawarcia Umowy

 1. Warunki realizacji Umowy i zasady współpracy określają Regulamin oraz Oferta.
 2. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku rozbieżności między postanowieniami Regulaminu a postanowieniami Oferty, wiążące są postanowienia Oferty.
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu, dokonania płatności oraz potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5.
 5. W sytuacji gdy termin płatności przypada po zawarciu Umowy, Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Klienta i przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

§ 3 Cena

 1. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów (np. opłat celnych), które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem Zamówienia, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.
 2. Do każdego Zamówienia realizowanego przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, wystawiany jest e-paragon, wysyłany na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnego adresu poczty elektronicznej i tym samym niemożność dostarczenia e- paragonu.
 4. Aby otrzymać fakturę VAT, należy powiadomić o tym Sprzedawcę poprzez zaznaczenie w procesie Zamówienia pola „Kupuję na firmę” lub, w przypadku osoby niebędącej przedsiębiorcą, poprzez zamieszczenie odpowiedniej adnotacji w „uwagach do zamówienia”, w innym przypadku Klient otrzyma e- paragon. Po opłaceniu Zamówienia możliwe jest jedynie wystawienie faktury imiennej dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Nie jest możliwe wystawienie faktury VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (tzw. faktura VAT na firmę). 
 5. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 6. W przypadku Klienta dokonującego Zamówienia z zagranicznym adresem dostawy, z płatnością w walucie obcej lub z wykorzystaniem vouchera wystawiana jest faktura VAT.

§ 4 Zasady składania Zamówień

 1. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 2. Możliwe są następujące formy płatności:
  1. przelewem tradycyjnym – po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje na wskazany adres poczty elektronicznej numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym eyeshield.com, Zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  2. płatność online – płatność realizowana poprzez zewnętrzny system płatności:
   1.  Przelewy24.pl, obsługiwany przez: PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań – realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji z systemu Przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Kupującego. Dostępne formy płatności: Blik, przelew online, Google Pay, odroczone płatności PayPo.
   2. PayPal, obsługiwany przez PayPal Holdings, Inc. – realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji z systemu o dokonaniu płatności przez Kupującego. 
  3. płatność kartami płatniczymi – realizowana za pośrednictwem Wordline Financial Services S.A. w kooperacji z Przelewy24.pl. Dostępne formy płatności: Visa, Mastercard, Maestro. Zamówienie realizowane jest po uzyskaniu przez Sprzedającego pozytywnej autoryzacji płatności.
 3. Klient ma obowiązek dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, o ile nic innego nie wynika z Oferty lub wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 4. W celu zakupu Produktów należy:
  1. wybrać Produkt poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” lub przycisku analogicznego;
  2. po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, sposób dostawy);
  3. zapoznać się z informacją o łącznej Cenie za wybrane Produkty oraz z kosztami dostawy, ewentualnie z innymi dodatkowymi kosztami, wynikającymi ze złożonego Zamówienia;
  4. zaakceptować Regulamin i Zamówienie, a także dokonać płatności za Zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 5. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie złożenia Zamówienia na adres poczty elektronicznej. 
 6.  Po zawarciu Umowy Klient nie ma możliwości dodania kolejnych Produktów do Zamówienia. Klient powinien złożyć nowe Zamówienie lub anulować poprzednie i złożyć nowe.
 7. Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie w przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza Zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania Klienta do uzupełnienia lub poprawienia danych pod rygorem anulowania Zamówienia. 

§ 5 Zasady realizacji Zamówień

 1. Produkty fizyczne – postanowienia ogólne
 1. Termin realizacji Zamówienia jest uzależniony od wskazanego przez Sprzedawcę terminu przygotowania Zamówienia (terminie oczekiwania), od terminu dostawy przewidzianego dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy, a także od uzyskania innych niezbędnych informacji, chyba że co innego wynika z Oferty.
 2. Sprzedawca informuje Klienta o:
  1. terminie przygotowania Zamówienia przez Sprzedawcę (terminie oczekiwania) do wysyłki w dniach roboczych; termin przygotowania Zamówienia jest liczony od dnia otrzymania od Klienta informacji niezbędnych do należytej realizacji Zamówienia, chyba że coś innego wynika z Oferty;
  2. terminie dostawy Produktów przez Dostawcę w dniach roboczych – w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy; termin dostawy jest liczony od dnia przygotowania Zamówienia do wysyłki.
 3. W przypadku gdy nic innego nie wynika z Oferty:
  1. termin przygotowania zamówienia (termin oczekiwania) na zamówienie wynosi:
   1. do 7 dni roboczych w przypadku akcesoriów bądź tzw. okularów zerówek;
   2. do 5 tygodni w przypadku okularów korekcyjnych oraz innych Produktów wytwarzanych według specyfikacji Klienta;
  2. termin dostawy Produktów wynosi nie więcej niż 30 dni;
  3. – z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku Zamówienia złożonego z kilku Produktów, dla których termin przygotowania (termin oczekiwania) jest różny, maksymalny termin przygotowania Zamówienia (termin oczekiwania) będzie liczony w odniesieniu do Produktu z najdłuższym terminem.
 5. W przypadku Zamówienia złożonego z kilku Produktów, dla których termin przygotowania Zamówienia (termin oczekiwania) jest różny lub istnieją różnice w gabarytach, sposobie pakowania lub dostawy poszczególnych Produktów składających się na jedno Zamówienie, Sprzedawca może zaproponować Klientowi podział Zamówienia na mniejsze przesyłki za jego zgodą. W przypadku gdy podział Zamówienia będzie wiązał się z obowiązkiem poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów dostawy, Sprzedawca jest obowiązany powiadomić o tym Klienta i uzyskać od niego zgodę na podział Zamówienia.
 6. Klient ponosi koszty dostawy Produktu.
 7. Sprzedawca może przewidzieć opcję darmowej dostawy dla wybranych Produktów lub uzależnić darmową dostawę od wartości Zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany nie później niż przed złożeniem Zamówienia. Opcja darmowej dostawy obowiązuje wyłącznie dla dostaw na terenie Polski.
 8. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia lub do punktu odbioru wskazanego przez Klienta – w zależności od wybranego sposobu dostawy. Nie ma możliwości osobistego odbioru Zamówienia w siedzibie Sprzedawcy.
 9. W razie nieodebrania Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca, po otrzymanym zwrocie, może skontaktować się z Klientem celem określenia nowego terminu dostawy wiążącego się z ponownym poniesieniem kosztów dostawy przez Klienta. 
 10. W przypadku braku odbioru Zamówienia i jego zwrotu do Sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 90 dni od dnia otrzymania zwrotu. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotnej dostawy, chyba że niedostarczenie Produktu wynikło z winy Sprzedawcy.
 1. Usługa dopasowania oprawek do soczewek
 1. Usługa dopasowania oprawek do soczewek obejmuje montaż soczewek przez Sprzedawcę do oprawek przesłanych przez Klienta. 
 2. W przypadku braku możliwości dopasowania soczewek do przesłanych oprawek Sprzedawca poinformuje o tym Klienta i zwróci je na adres przez niego wskazany.
 3. Sprzedawca poinformuje Klienta o wszelkich zastrzeżeniach co do stanu przesłanych oprawek (np. gdy oprawki są stare, zużyte lub wykonane z nietrwałego materiału) z uwagi na możliwe ich uszkodzenie. W takim przypadku zgoda Klienta na dopasowanie oprawek do soczewek jest dla Sprzedawcy wiążąca. Klient ponosi ryzyko za uszkodzenie oprawek w trakcie montażu. 
 4. Sprzedawca nie odpowiada za trwałość przesłanych oprawek oraz nie daje gwarancji uzyskania efektu oczekiwanego przez Klienta.
 5. Termin realizacji jest liczony od dnia uzyskania przez Sprzedawcę wszystkich niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia, o ile nic innego nie wynika z Oferty.
 1. Produkty elektroniczne – postanowienia ogólne
 1. W przypadku zakupu Produktu elektronicznego (m.in. transmisji online, e-booka) dostęp do niego zostanie udzielony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, nie później niż w terminie 48 godzin, o ile nic innego nie wynika z Oferty.
 2. Produkt elektroniczny będzie udostępniony w ramach Konta Użytkownika lub zostanie przesłany na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 3. O ile nic innego nie wynika z Oferty, dostęp do Produktu jest ograniczony czasowo i wynosi 12 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia Umowy.   
 4. Jeżeli Klient nie uzyskał dostępu do Produktu elektronicznego w ciągu 48 godzin od dokonania skutecznej płatności lub ma inne problemy z dostępem do Produktu elektronicznego, powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: okulary@eyeshield.com lub telefonicznie: +48 531 203 807.
 5. Sprzedawca informuje Klienta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń niezbędnych do zachowania zgodności Produktu z Umową.
 1. Voucher
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi zakupionego przez niego Vouchera i przyjęcia go do realizacji. 
 2. Voucher może być dostarczony w formie elektronicznej lub w formie papierowej. W przypadku formy papierowej Klient pokrywa koszty dostawy.
 3. Voucher wystawiany jest na okaziciela. Realizacja Vouchera jest skuteczna, także w przypadku, gdy w jej posiadanie wejdzie osoba nieuprawniona. 
 4. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne ani nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku zwrotu Produktu zakupionego z wykorzystaniem vouchera wystawiany jest nowy Voucher w formie elektronicznej w wysokości odpowiadającej wartości Vouchera przypadającej na zwracany Produkt.
 6. Voucher umożliwia wykonanie jednorazowej płatności. W przypadku zakupu Produktu o wartości niższej niż wartość Vouchera, na niewykorzystaną kwotę wystawiany jest nowy Voucher w formie elektronicznej. Klient powinien wskazać dane kontaktowe umożliwiające dostarczenie Vouchera w formie elektronicznej.
 7. Realizacja Vouchera polega na wpisaniu kodu wskazanego na Voucherze na etapie składania Zamówienia (po dodaniu Produktów do koszyka).
 8. W przypadku zakupu Produktu o wartości wyższej niż wartość Vouchera, użytkownik Vouchera zobowiązany jest dopłacić różnicę.
 9. Okres ważności Vouchera wynosi 12 miesięcy od dnia zakupu, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Okres ważności Vouchera zostanie wskazany także w treści Vouchera. Po upływie ważności, środki pieniężne przypisane do Vouchera nie podlegają zwrotowi.
 10. Sprzedawca nie odpowiada za utratę, uszkodzenie, zniszczenie Vouchera w sposób uniemożliwiający jego wykorzystanie, po przekazaniu go Klientowi. Sprzedawca nie odpowiada za Voucher niewykorzystany w terminie ważności.  Klientowi ani innemu użytkownikowi Vouchera nie przysługują roszczenia w stosunku do Sprzedawcy z tytułu utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Vouchera po jego przekazaniu Klientowi. 
 11.  Vouchera nie można łączyć z innymi promocjami lub kodami rabatowymi.
 1. Usługa „Domowej Przymierzalni”
 1. W celu skorzystania z usługi „Domowej Przymierzalni” Klient powinien wybrać do 4 oprawek oraz opłacić kaucję zwrotną w wysokości 200 zł w sposób określony w Ofercie usługi.
 2. Klient może zamówić więcej niż jedną „Domową Przymierzalnię”.
 3. W oprawkach znajdują się szkła demonstracyjne.
 4. Wraz z oprawkami Klientowi dostarczany jest list przewozowy umożliwiający zwrot oprawek.
 5. Klient w ciągu 7 dni od dnia doręczenia mu przesyłki z oprawkami zobowiązany jest do ich zwrotu.
 6. Klient zobowiązany jest zwrócić wszystkie wypożyczone oprawki, gdyż mają one charakter jedynie poglądowy, nie stanowią faktycznego Produktu. Jeżeli Klient zdecyduje się na dokonanie zakupu powinien tego dokonać na podstawie zasad ogólnych określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Koszty dostawy i zwrotu w całości ponosi Klient, które potrącane są z kaucji zwrotnej w wysokości 20 zł. 
 8. W przypadku uszkodzenia lub zgubienia oprawek Klient ponosi odpowiedzialność kontraktową na podstawie Kodeksu cywilnego. 
 9. Kaucja zwrotna może być potrącona na poczet szkód spowodowanych przez Klienta.
 10. W przypadku braku zwrotu oprawek do Sprzedawcy kaucja nie podlega zwrotowi. 
 11. Usługa „Domowej Przymierzalni” realizowana jest jedynie na terenie Unii Europejskiej.
 1. Pozostałe informacje
 1. Szczegółowe informacje dotyczące Produktów określono w Ofercie.
 2. W przypadku, gdy osobą korzystającą z Produktów ma być inna osoba niż Klient, Klient wskazuje to Sprzedawcy na etapie składania Zamówienia lub niezwłocznie po złożeniu Zamówienia. W takim przypadku, Klient ma obowiązek poinformować taką osobę o sposobie korzystania z niniejszego Regulaminu. 
 3. Sprzedawca z ważnej przyczyny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji Produktu elektronicznego (m.in. terminu transmisji online) najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem, chyba że wystąpiły zdarzenia losowe, których nie dało się wcześniej przewidzieć (np. nagła choroba, wypadek). W takich sytuacjach zostanie wyznaczony inny termin. 
 4. Klient może anulować Zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: okulary@eyeshield.com lub dzwoniąc pod numer telefonu: +48 531 203 807.
 5. Klient nie może anulować Zamówienia, które zostało już wysłane.

§ 6 Warunki techniczne

 1. W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego lub złożenia Zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta komputera lub urządzenia mobilnego oraz:
  1. aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
  2. aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W celu skorzystania z Produktów (nie dotyczy Produktów fizycznych), konieczne jest posiadanie przez Klienta:
  1. aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
  2. aktywnego konta poczty elektronicznej;
  3. aktualnego narzędzia/programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie wskazanym w Ofercie (np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl);
  4. konta na platformie społecznościowej Facebook lub komunikatora w przypadku, gdy z Oferty wynika, iż przedmiotem umowy jest m.in. dostęp do dedykowanej grupy na Facebooku.
 3. W przypadku gdy do skorzystania ze Sklepu lub Produktów konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed skorzystaniem ze Sklepu lub przed złożeniem Zamówienia.

§ 7 Prawa autorskie i licencje

 1. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę takie jak teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
 2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Sprzedawcę w oparciu o inną podstawę prawną.
 3. W przypadku gdy Klient odsprzeda osobie trzeciej zakupiony przez siebie Produkt elektroniczny, nie jest uprawniony do dalszego korzystania z niego czy nawet do samego posiadania. Niedozwolone jest bowiem zwielokrotnianie Produktu elektronicznego. 
 4. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
  2. wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości Produktu,
  3. odpłatnego i nieodpłatnego rozpowszechniania Produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
 5. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty lub specyfiki Produktu. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.
 6. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w Cenie.
 7. W przypadku naruszenia postanowień § 7 Regulaminu Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.

§ 8 Reklamacja 

 1. Niniejsze postanowienia określają zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową zobowiązującą do przeniesienie własności Produktu na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w zakresie umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r. 
 2. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności Produktu, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będącej towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany lub w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta – również odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową. 
 5. Klient udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta Produkt na swój koszt. 
 6. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową lub nie doprowadził Produktu do zgodności z umową;
  2. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
  3. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  4. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Produktu z umową jest nieistotna.
 8. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny. 
 9. W przypadku nieuwzględnienia żądań Klienta, Sprzedawca zwraca Produkt Klientowi. 
 10. Koszty odesłania i zwrotu Produktu ponosi Sprzedawca.
 11. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 13. Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: okulary@eyeshield.com, lub w formie pisemnej na adres eyeshield.com Aleja Mireckiego 22C lok. 5, 41-205 Sosnowiec. Niniejsza procedura ma odpowiednie zastosowanie do uprawnień wynikających z § 9 Regulaminu.
 14. Dla złożenia reklamacji, Klient może posłużyć się formularzem reklamacyjnym, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 
 15. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na którą wysłana ma zostać odpowiedź na reklamację, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, dokumentację fotograficzną, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Do sprawnej obsługi zgłoszenia powinno się wskazać numer Zamówienia.  
 16. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku. Zaleca się, aby wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym Klient dostarczył reklamowany Produkt.
 17. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie, Sprzedawca zwróci się do Klienta o uzupełnienie.
 18. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca. W celu odesłania zakupionego Produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego Produktu w celu określenia wartości ubezpieczenia.
 19. W przypadku dostarczenia Produktu za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika (np. kurier) Klient stwierdzający powstanie szkody transportowej powinien dochować aktów staranności wymaganej przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 8 z późn. zm.) dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika. Protokół reklamacyjny spisany w obecności kuriera, uprawnia Sprzedawcę do zgłaszania reklamacji względem Przewoźnika, co do ilości lub uszkodzeń mechanicznych. 
 20. Poza uprawnieniami wynikającymi z tytułu niezgodności Produktu z umową, niektóre Produkty mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Okres, na który udzielona została gwarancja w odniesieniu do poszczególnych towarów, widnieje w jego opisie na stronie internetowej eyeshield.com. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. 

§ 9 Dodatkowe postanowienia dotyczące treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

 1. Niniejsze postanowienia określają uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku umów na dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r. Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
  3. brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.
 6. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Sprzedawcę. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy.
 7. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  1. Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
  2. Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.
 8. Powyższych postanowień nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

§ 10 Odstąpienie od umowy

 1. Niniejsze postanowienia określają zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 2. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej.  W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować o tym Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia skierowanego na adres siedziby Sprzedawcy lub adres poczty elektronicznej. W tym celu może także wypełnić formularz odstąpienia od umowy (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) przekazany mu wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy na wskazany przy składaniu Zamówienia adres poczty elektronicznej. 
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o:
  1. świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody;
  3. przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towar na zamówienie), dotyczy to m.in. wykonania okularów korekcyjnych zgodnie z uzupełnionym formularzem zamówienia lub przekazaną Sprzedawcy receptą na okulary korekcyjne (Klient ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowych wartości korekcji);
  4. zawarcie nastąpiło drodze aukcji publicznej;
  5. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu, np. porysowane soczewki, uszkodzona oprawka, brak/uszkodzone etui, brak/uszkodzone opakowanie (box), brak ściereczki. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona proporcjonalnie do stwierdzonej szkody.
 5. Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres siedziby Sprzedawcy.
 6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Sprzedawca ponosi koszty dostarczenia Produktu. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 7. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Produktu tylko wtedy, gdy Klient wybierze sposób dostarczenia poprzez „szybkie zwroty” Inpost. W pozostałych przypadkach Klient zwraca Produkt na własny koszt.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej na nośniku materialnym lub usługi cyfrowej, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

§ 11 Szczegółowe postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejsze postanowienia mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. W pozostałych zakresie stosuje się przepisy ustawy Kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy Umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia Umowy. 

§ 12 Opinie o Produktach

 1. Niniejsze postanowienia dotyczą zamieszczania opinii na temat Produktów będących w Ofercie Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 2. Opinię może dodać każdy użytkownik Sklepu Internetowego, w tym użytkownik, który nie dokonał zakupu Produktu w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, ale z niego korzystał (np. jeżeli dostał Produkt w prezencie). Niemniej opinia musi dotyczyć faktycznie zakupionego Produktu.
 3. Weryfikacja opinii następuje przez zastosowanie środków technicznych pozwalających na sprawdzenie prawdziwości danych osoby publikującej opinię dotyczącą Produktu m.in. na podstawie wskazanego adresu poczty elektronicznej czy numeru telefonu. 
 4.  Każda osoba publikująca opinię zobowiązana jest do umieszczenia opinii prawdziwej. To ona ponosi w całości odpowiedzialność za umieszczoną opinię.
 5. Opinia może zostać usunięta przez Sprzedawcę w przypadku, gdy:
  1. nie dotyczy opiniowanego Produktu (w całości lub części) np. zawiera informacje dotyczące innych sklepów internetowych oferujących konkurencyjne Produkty; zawiera hiperłącza oraz inne odnośniki poza stronę Sklepu Internetowego Sprzedawcy,
  2. po dokonanej weryfikacji przez Sprzedawcę opinię uznano za nieprawdziwą lub wystawioną przez osobę, która nie kupiła ani nie używała Produktu,
  3. jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami np. zawiera wulgaryzmy,
  4. zawiera treści reklamowe lub inne o charakterze komercyjnym, 
  5. zawiera dane osobowe,
  6. narusza prawa osób trzecich,
  7. została opublikowana przez tę samą osobę w odniesieniu do tego samego Produktu,
  8. może być uznana za spam.

§ 13 Przedsprzedaż

 1. Sprzedawca w odniesieniu do niektórych Produktów może zorganizować przedsprzedaż.
 2. Przedsprzedaż polega na sprzedaży Produktów, których dostawa realizowana jest w terminie późniejszym, wskazanym przez Sprzedawcę. 
 3. Sprzedawca wskazuje w Ofercie, że Produkt objęty jest w danym momencie warunkami przedsprzedaży.
 4. Termin dostawy może zostać przedłużony z przyczyn od niego niezależnych, o czym jednocześnie Sprzedawca informuje Klienta. 
 5. Sprzedawca informuje Klienta o niemożności dostarczenia Produktów w terminie przez niego wskazanym. 
 6. W przypadku, w którym Klient nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu dostawy lub zmianę innych warunków sprzedaży, może odstąpić od zawarcia umowy na warunkach wskazanych w § 10 niniejszego Regulaminu.

§ 14 Outlet

 1. W ramach Sklepu Internetowego Sprzedawca oferuje również Produkty z tzw. Outletu. 
 2. Oferta znajduje się w osobnej zakładce na Stronie Internetowej oznaczonej jako: „Outlet”.
 3. Produkty mogą posiadać drobne uszkodzenia, np.: 
  1. etui – zabrudzenia, skrzywienia, pęknięcia;
  2. oprawka – zmatowienia, rysy, wgłębienia;
  3. żarówka – małe plamki, odbarwienia, zarysowania;
  4. box – zarysowania, wgłębienia, odbarwienia, nieczytelne logo.
 1. Uszkodzenia te nie wpływają na funkcjonalność oraz wartość samego Produktu.
 2. Sprzedawca zamieszcza w Ofercie informację o stanie Produktów, w tym o wszelkich uszkodzeniach Produktów, opakowań lub o fakcie opakowań zastępczych, z którymi Klient zobowiązany jest się zapoznać. 

§ 15 Kody rabatowe

 1. Sprzedawca zobowiązuje się przekazać Klientowi kod rabatowy w ramach prowadzonej akcji promocyjnej lub w ramach indywidualnego uzgodnienia z Klientem.
 2. Kody rabatowe mogą być realizowane bez konieczności rejestracji/logowania na konto Klienta.
 3. Przekazanie kodu rabatowego może być uzależnione od określonych czynności Klienta lub od określonej wartości Zamówienia.
 4. Przekazanie kodu rabatowego następuje na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 5. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 6. Kod rabatowy nie podlega zwrotowi Sprzedawcy. Klient nie jest zobowiązany do jego realizacji.
 7. Kod rabatowy ma charakter jednorazowy. 
 8. Kod rabatowy może być zrealizowany jedynie w okresie prowadzonej przez Sprzedawcę promocji. Sprzedawca zobowiązuje się do wskazania ważności kodu rabatowego w chwili jego przekazania Klientowi. 
 9. Kod rabatowy jest aktywny od momentu jego przekazania do momentu upływu terminu ważności.
 10. Kod rabatowy nie podlega łączeniu z innymi promocjami. 
 11. Aby skorzystać z kodu rabatowego należy wpisać ciąg znaków w polu: „wykorzystaj kod rabatowy” podczas składania Zamówienia w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.
 2. W przypadku uznania danego postanowienia Regulaminu za nieważne, bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. W przypadku zawarcia Umowy z Przedsiębiorcą, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za umyślne wyrządzenie szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wskutek wystąpienia siły wyższej. 
 6. Sprzedawca może wprowadzić zmiany w Regulaminie. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.
 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikających z Regulaminu jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
 8. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.
 9. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Klient oświadcza, że zapoznał się z Polityką prywatności.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2024 r.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2024 r.


Załączniki

 1. Informacja o prawie do odstąpienia od umowy; 
 2. Formularz odstąpienia od umowy;
 3. Formularz reklamacji;
 4. Regulamin obowiązujący do 31.05.2024
 5. Regulamin obowiązujący do 10.08.2023
 6. Regulamin obowiązujący do dnia 31.01.2023
To top