Regulamin

Produkty oferowane w Sklepie są sprzedawane przez EyeShield sp. z o.o., Al. Mireckiego 22/25, 41-205 Sosnowiec, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001008968, NIP: 6443571302, REGON: 523962085, wysokość kapitału zakładowego – 5 000 zł, dalej jako Sprzedawca, EyeShield.

Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą pisząc na adres e-mail: okulary@eyeshield.com lub telefonicznie: +48 531 203 807.

§1 PODSTAWOWE POJĘCIA

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić, a w przypadku treści/usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości;
 2. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;
 3. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług lub w oparciu o inne przepisy obowiązującego prawa przesyłane Klientowi;
 4. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę;
 5. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca, a którego zadaniem jest zrealizowanie dostawy (szczegółowe informacje dot. dostawców i form dostawy określono na stronie Sprzedawcy);
 6. Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/-ów,  tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą, zwana również Użytkownikiem;
 7. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
 8. Koszyk – narzędzie systemowe umożliwiające gromadzenie wybranych ofert lub złożonych zamówień w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w chwili kliknięcia opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybór opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Sprzedawcy, ani dla Klienta. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę. W koszyku Klient ma możliwość weryfikacji treści Zamówienia. W zamówieniu Użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz określenia zasad i kosztów transportu. 
 9. Oferta – oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, uregulowana w dyspozycji art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu oraz terminu realizacji zamówienia; 
 10. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
 11. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 12. Produkt –Towar lub Usługa oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży; Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej;
 13. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego. Format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video);
 14. Produkt fizyczny – produkt podlegający wysyłce fizycznej pocztą/kurierem lub który może być odebrany osobiście;
 15. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) inne formy interakcji za pomocą takich danych;
 16. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określający zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Sprzedawcę;
 17. Sklep/strona internetowa – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę; Sklep eyeshield.com prowadzony jest w języku polskim w domenie https://eyeshield.com oraz w języku angielskim i w domenie https://eyeshield.com/en/;
 18. Sprzedawca – osoba fizyczna lub osoba prawna, która sprzedaje towary lub usługi. Sprzedawca w zamian za pewne wynagrodzenie zobowiązuje się przenieść na nabywcę własność i wydać mu towar;
 19. Towar – rzecz będąca przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 20. Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;
 21. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp do tych informacji w przyszłości (przez czas niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje służą) i umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 22. Umowa – wzajemne uzgodnienia Sprzedawcy i Klienta określające wzajemne prawa oraz obowiązki;
 23. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta;
 24. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży zawierające określone przez Klienta parametry kupowanego towaru wyszczególnione w zamówieniu. Po określeniu parametrów, w tym ilości kupowanego towaru system eyeshield.com w sposób automatyczny zamieści dodatkowe informacje dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące ceny sprzedaży, zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu oraz terminu realizacji zamówienia; 
 25. Voucher/ Bon podarunkowy – voucher/ bon uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za Produkty w sklepie internetowym Sprzedawcy.

§2 ZASADY WSPÓŁPRACY I ZAWARCIA UMOWY

 1. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określają Regulamin oraz Oferta.
 2. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 3. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta.
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu, dokonania płatności oraz potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem postanowienia poniżej.
 5. W sytuacji gdy termin płatności przypada po zawarciu Umowy, Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Klienta i przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 6. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.

§3 CENA

 1. Cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, o ile w Zamówieniu/Ofercie nie wskazano inaczej.
 2. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.
 3. Do każdego Zamówienia realizowanego przez Klienta będącego osobą fizyczną, wystawiany jest e-paragon, czyli paragon fiskalny w wersji elektronicznej, wysyłany na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 4. Jeżeli Klient będący osobą fizyczną ma takie życzenie, może otrzymać fakturę VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 5.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnego adresu poczty elektronicznej i tym samym niemożność dostarczenia e-paragonu.
 6. Aby otrzymać fakturę VAT, należy powiadomić o tym Sprzedawcę poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w procesie zamówienia.
 7. Jeżeli Klient nie postąpi zgodnie z wymogami ustępu powyższego i tym samym nie wskaże, że chce otrzymać fakturę VAT, otrzyma e-paragon, czyli paragon fiskalny w wersji elektronicznej.
 8. W przypadku Klienta dokonującego Zamówienia z zagranicznym adresem dostawy lub z płatnością w walucie obcej wystawiana jest faktura VAT.
 9. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.
 10. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest ceną najniższą obowiązującą w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.

§4 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może korzystać ze Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego Dnia roboczego.
 2. Możliwe są następujące formy płatności:
  1. przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym eyeshield.com, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  2. płatność online – płatność jest realizowana poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę: PayPro S. A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań – realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji z systemu Przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Kupującego. Dostępne formy płatności: Blik, przelew online, Google Pay, odroczone płatności PayPo.
  3. płatność kartami płatniczymi – realizowana za pośrednictwem Wordline Financial Services S.A w kooperacji z Przelewy24.pl. Dostępne formy płatności: Visa, Mastercard, Maestro. Zamówienie realizowane jest po uzyskaniu przez Sprzedającego pozytywnej autoryzacji płatności;
  4. płatność elektroniczna – realizowana przez system płatności PayPal.
 3. Klient ma obowiązek dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia, o ile nic innego nie wynika z Oferty lub wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 4. W celu zakupu Produktów przez Sklep należy:
  1. wybrać Produkt/-y, które chce się kupić, spośród opcji dostępnych na stronie, poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” lub przycisku analogicznego;
  2. po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, sposób dostawy);
  3. zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;
  4. zaakceptować Regulamin i zamówienie, a także dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 5. W celu zakupu Produktów drogą elektroniczną np. za pomocą e-maila lub przez wiadomość za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub przez zewnętrzny program należy:
  1. wybrać Produkt/-y, które chce się kupić oraz zapoznać się z Ofertą;
  2. po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane przez Sprzedawcę informacje (np. dane Klienta, sposób płatności);
  3. przed zaakceptowaniem zamówienia zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;
  4. zaakceptować przedstawione przez Sprzedawcę warunki współpracy w ramach zamówienia, w tym Regulamin oraz dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 6. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie złożenia zamówienia, a także warunki Umowy, o ile nie zostały przekazane przed zawarciem Umowy.
 7. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia. 

§5 ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Produkty fizyczne

 1. Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od wskazanego przez Sprzedawcę terminu przygotowania zamówienia (terminie oczekiwania), a następnie od terminu dostawy przewidzianego dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 2. Sprzedawca informuje Klienta o:
  1. terminie przygotowania zamówienia przez Sprzedawcę (terminie oczekiwania) do wysyłki w dniach roboczych; termin przygotowania zamówienia jest liczony od dnia otrzymania od Klienta informacji niezbędnych do należytej realizacji zamówienia, chyba że coś innego wynika z Oferty;
  2. terminie dostawy Produktów przez Dostawcę w dniach roboczych – w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy; termin dostawy jest liczony od dnia przygotowania zamówienia do wysyłki.
 3. W przypadku gdy nic innego nie wynika z Oferty:
  1. termin przygotowania zamówienia (termin oczekiwania) na zamówienie wynosi:
   1. do 7 dni roboczych w przypadku akcesoriów bądź tzw. okularów zerówek;
   2. do 5 tygodni w przypadku okularów korekcyjnych oraz innych Produktów wytwarzanych według specyfikacji Klienta;
  2. termin dostawy Produktów wynosi nie więcej niż 30 dni;

– z zastrzeżeniem ust. 4.

 1. W przypadku Produktu o nazwie Poduszka Ortopedyczna wysyłka jest realizowana wyłącznie kurierem DPD z magazynu Producenta i nie ma możliwości wyboru innej formy dostawy.
 2. W przypadku zamówienia kilku Produktów w ramach jednego zamówienia, dla których termin przygotowania zamówienia (termin oczekiwania) jest różny, maksymalny termin przygotowania zamówienia (termin oczekiwania) będzie liczony w odniesieniu dla Produktu z najdłuższym terminem.
 3. W przypadku zamówienia kilku Produktów w ramach jednego zamówienia, dla których termin przygotowania zamówienia (termin oczekiwania) jest różny lub istnieją różnice w gabarytach lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych Produktów składających się na jedno Zamówienie, Sprzedawca może zaproponować Klientowi podział zamówienia na mniejsze przesyłki za zgodą Klienta. W przypadku gdy podział zamówienia będzie wiązał się z obowiązkiem poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów dostawy, Sprzedawca jest obowiązany powiadomić o tym Klienta i uzyskać zgodę na dodatkowe koszty związane ze zmianą zamówienia.  
 4. Klient ponosi koszty dostawy Produktu, o których zostanie poinformowany nie później niż przed złożeniem zamówienia.
 5. Sprzedawca może przewidzieć opcję darmowej dostawy dla wybranych Produktów lub uzależnić darmową dostawę od wartości zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany nie później niż przed złożeniem zamówienia. Opcja darmowej dostawy obowiązuje wyłącznie dla dostaw na terenie Polski.
 6. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub do punktu odbioru wskazanego przez Klienta – w zależności od wybranego sposobu dostawy.
 7. W razie problemów z dostarczeniem przesyłki przez Dostawcę, takich jak m.in. nieobecność Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca pozostawia awizo pod tym adresem lub e-mailowo/telefonicznie ustala inny termin, w którym możliwe będzie dostarczenie zamówienia. W przypadku nieodebrania zamówienia w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie odesłane do Sprzedawcy. Po odesłaniu, zostanie ustalony z Klientem nowy termin dostawy oraz określone zostaną koszty ponownej dostawy.
 8. Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru.
 9. W przypadku braku odbioru przesyłki nadanej za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub „punktu odbioru paczkomat” oraz zwrotu towaru do Sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 90 dni od dnia zwrotu przesyłki, a Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów powrotu paczki stanowiących równowartość kosztów wysyłki towaru zgodnie ze sposobem dostawy, który został wybrany przez Klienta. 

Produkty elektroniczne

 1. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego Produkt elektroniczny, dostęp do Produktu zostanie udzielony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, nie później niż w terminie 48 godzin, o ile nic innego nie wynika z Oferty.
 2. Produkt elektroniczny będzie udostępniony w ramach Konta Użytkownika lub zostanie przesłany na podany przez Klienta adres e-mail z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 3. O ile nic innego nie wynika z Oferty, dostęp do Produktu jest ograniczony czasowo i wynosi 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.   
 4. Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 5. Sprzedawca informuje Klienta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń niezbędnych do zachowania zgodności Produktu z umową.  

Transmisje on-line

 1. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego dostęp do transmisji on-line (m.in. webinarów/spotkań on-line na żywo), Klientowi zostanie przydzielony dostęp do platformy, na której odbywa się webinar/spotkanie najpóźniej przed terminem transmisji on-line. Dostęp zostanie przesłany na e-mail wskazany przez Klienta.
 2. Transmisje on-line mogą być nagrywane przez Sprzedawcę, o ile nic innego nie wynika z Oferty.
 3. W związku z możliwością nagrywania transmisji on-line, Sprzedawca uregulował w niniejszym Regulaminie także kwestie utrwalania wizerunku oraz przetwarzania danych wrażliwych Klienta. [§6 Wizerunek; §7 Dane wrażliwe].
 4. Z uwagi na specyfikę transmisji on-line, zmiana terminu przez Klienta nie jest możliwa. Nieobecność podczas transmisji on-line nie stanowi podstawy do zwrotu wynagrodzenia za zrealizowaną transmisję on-line zgodnie z harmonogramem.

Konsultacje on-line

 1. Konsultacja prowadzona jest on-line za pośrednictwem platformy Zoom lub innej uzgodnionej z Klientem.
 2. O ile nic innego nie wynika z Oferty:
  1. godzina konsultacji oznacza 60 minut;
  2. konsultacja zostanie przeprowadzona po wcześniejszym uzgodnieniu przez Klienta terminu ze Sprzedawcą drogą e-mailową i/lub w formie wiadomości sms i/lub poprzez udostępniony kalendarz on-line (w przypadku, gdy został udostępniony);
  3. konsultacja jest nagrywana przez Sprzedawcę. Nagranie z konsultacji zostanie przesłane Klientowi w terminie do 5 dni. Sprzedawca na prośbę Klienta może odstąpić od nagrywania konsultacji;
  4. W terminie 1 miesiąca od dnia zrealizowanej konsultacji, Klient ma możliwość przesłać Sprzedawcy 2 maile z pytaniami. Po upływie ww. terminu, uprawnienie do zadawania dodatkowych pytań wygasa;
  5. Klient może skorzystać z zakupionej konsultacji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, o ile nic innego nie wynika z Oferty;
  6. istnieje możliwość 1-krotnej zmiany terminu konsultacji. Warunkiem zmiany jest odwołanie konsultacji najpóźniej na 48 godzin przed planowanym terminem i ustalenie nowego terminu konsultacji. W przypadku nieodwołania konsultacji zgodnie z ww. zasadami, konsultacja zostanie uznana za wykonaną. Zmiana terminu konsultacji powinna nastąpić e-mailowo lub telefonicznie na wskazany w Regulaminie adres e-mail lub numer telefonu.
 3. Konsultacja nie stanowi diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie może zastępować leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż konsultacja nie daje gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Klienta (lub osobę, na rzecz której Usługa jest realizowana) z uwagi na złożoność czynników środowiskowo-medycznych mających wpływ na efekt porad Sprzedawcy. Strony przyjmują do wiadomości, że konsultacje udzielane przez Sprzedawcę zawierają indywidualną interpretację Sprzedawcy, a zalecenia oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu.
 5. Zalecenia zdrowotne oraz inne materiały przekazywane przez Sprzedawcę przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klienta (lub osoby, na rzecz której Usługa jest realizowana) i nie mogą przekazywane osobom trzecim.
 6. Z uwagi na specyfikę usługi konsultacji, w tym to, że Klient może przekazać Sprzedawcy dane szczególnej kategorii/dane wrażliwe, Klient jest świadomy tego, że przekazując w/w dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę do celów niezbędnych do realizacji Umowy zgodnie z Polityką prywatności. Sprzedawca odbiera w/w zgodę od Klienta m.in. w ramach ankiety.

Voucher

 1. Voucher uprawnia posiadacza Vouchera do zapłaty za Produkty Sprzedawcy dostępne w Sklepie eyeshield.com przy wykorzystaniu jednorazowego kodu rabatowego.
 2. Kod rabatowy wskazany na Voucherze może być wykorzystany wyłącznie w ramach jednego Zamówienia.
 3. Realizacja Vouchera polega na wpisaniu kodu rabatowego wskazanego na Voucherze na etapie składania zamówienia (po dodaniu Produktów do koszyka).
 4. Wartość Vouchera (kodu rabatowego) pomniejsza Cenę Zamówienia.
 5. W przypadku zakupu Produktu o wartości wyższej niż wartość Vouchera, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę.
 6. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
 7. Okres ważności Vouchera wynosi 12 miesięcy od dnia zakupu, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Okres ważności Vouchera zostanie wskazany także w treści Vouchera.
 8. Po upływie ważności Vouchera, prawo Posiadacza do zapłaty za Produkty Sprzedawcy przy wykorzystaniu Vouchera wygasa.
 9. Sprzedawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera przez Klienta/Posiadacza w sposób uniemożliwiający wykorzystanie kodu rabatowego.

Pozostałe informacje

 1. Szczegółowe informacje dot. Produktów oraz Usług (w tym usługi przymierzalni domowej/napraw) określono w Ofercie.
 2. Usługa dopasowania oprawek do szkieł obejmuje dopasowanie szkieł do przesłanych oprawek, a w przypadku gdy nie będzie możliwe dopasowanie szkieł do przesłanych oprawek, zakup okularów z Oferty Sprzedawcy w Cenie zamówienia.
 3. Informujemy, że z uwagi na specyfikę usługi dopasowania oprawek do szkieł, w przypadku gdy dostarczone przez Ciebie oprawki są stare, zużyte lub przygotowane z nietrwałego materiału, w trakcie dopasowania może dojść do uszkodzenia oprawek z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy lub podmiotów świadczących usługi na rzecz Sprzedawcy. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby wykonać usługę dopasowania oprawek do szkieł, natomiast z uwagi na to, że dostarczone oprawki nie są oprawkami EyeShield, a EyeShield nie odpowiada za jakość i trwałość ww. oprawek, Sprzedawca nie daje gwarancji uzyskania efektu oczekiwanego przez Klienta.
 4. Termin realizacji jest liczony od dnia uzyskania przez Sprzedawcę wszystkich niezbędnych informacji do realizacji zamówienia, o ile nic innego nie wynika z Oferty.
 5. W przypadku, gdy osobą korzystającą z Produktów, w tym Usług ma być inna osoba niż Klient, Klient wskazuje to Sprzedawcy na etapie składania zamówienia lub niezwłocznie po złożeniu zamówienia. W takim przypadku, Klient zobowiązuje ww. osobę do przestrzegania Regulaminu, a w szczególności zasad i obowiązków wskazanych w §5 – 9 oraz §13 – 15.
 6. Sprzedawca z ważnej przyczyny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji Usługi (m.in. terminu transmisji on-line lub konsultacji) najpóźniej na dzień przed planowanym terminem, chyba że ważna przyczyna nastąpiła później (np. nagła choroba, zdarzenie losowe). W takiej sytuacji zostanie wyznaczony inny termin. 

§6 WARUNKI TECHNICZNE

 1. Klient może korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
 3. W celu skorzystania ze Sklepu lub złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta komputera lub urządzenia mobilnego oraz:
  1. aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
  2. aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W celu skorzystania z Produktów (nie dotyczy Produktów fizycznych), konieczne jest posiadanie przez Klienta:
  1. aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
  2. aktywnego konta poczty elektronicznej;
  3. aktualnego narzędzia/programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie wskazanym w Ofercie (np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl);
  4. konta na platformie społecznościowej Facebook lub komunikatora w przypadku, gdy z Oferty wynika, iż przedmiotem umowy jest m.in. dostęp do dedykowanej grupy na Facebooku.
 5. W przypadku gdy do skorzystania ze Sklepu lub Produktów konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed skorzystaniem ze Sklepu lub przed złożeniem zamówienia na Produkt.

§7 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

 1. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę takie jak teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
 2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Sprzedawcę w oparciu o inną podstawę prawną.
 3. Zakupiony produkt elektroniczny nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 4. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
  2. wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości Produktu,
  3. odpłatnego rozpowszechniania Produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  4. nieodpłatnego rozpowszechniania Produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
 5. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty lub specyfiki Produktu. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.
 6. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie.
 7. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.

§8 REKLAMACJA I GWARANCJA 

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową zobowiązującą do przeniesienie własności Towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w zakresie umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023r. 
 2. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będącej towarem, nie stosuje się przepisów działu XI księgi trzeciej II tytułu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany lub w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta – również odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie.
 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową lub nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;
  2. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
  3. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  4. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna.
 7. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 8. Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej, pisząc wiadomość e-mail na adres: okulary@eyeshield.com, lub w formie pisemnej na adres eyeshield.com Aleja Mireckiego 22 lok. 25, 41-205 Sosnowiec. Niniejsza procedura ma odpowiednie zastosowanie do uprawnień wynikających z §9 Regulaminu.
 9. Dla złożenia reklamacji, Klient może posłużyć się formularzem reklamacyjnym, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 
 10. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na którą wysłana ma zostać odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, dokumentacja fotograficzna, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Do sprawnej obsługi zgłoszenia powinno się dostarczyć dowód zakupu.  
 11. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. 
 12. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie, Sprzedawca zwróci się do Klienta o uzupełnienie.
 13. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu w celu określenia wartości ubezpieczenia.
 14. W przypadku dostarczenia Towaru za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika (np. kurier) Klient stwierdzający powstanie szkody transportowej powinien dochować aktów staranności wymaganej przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 8 z późn. zm.) dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika. Protokół reklamacyjny spisany w obecności kuriera, uprawnia Sprzedawcę do zgłaszania reklamacji względem Przewoźnika, co do ilości lub uszkodzeń mechanicznych.
 15. Poza uprawnieniami wynikającymi z tytułu niezgodności Towaru z umową, niektóre Towary mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Okres, na który udzielona została gwarancja w odniesieniu do poszczególnych towarów, widnieje w jego opisie na stronie internetowej eyeshield.com. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. 

§9 DODATKOWE UPRAWNIENIA KLIENTA DOTYCZĄCE TREŚCI/USŁUGI CYFROWEJ

 1. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku umów na dostarczenie treści/usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023r. Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
  3. brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.
 6. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Sprzedawcę. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy.
 7. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  1. Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
  2. Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.
 8. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej.  W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o:
  1. o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody;
  3. przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towar na zamówienie);
  4. zawarcie nastąpiło drodze aukcji publicznej;
  5. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 4. Klient, o którym mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

§11 KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. W przypadku Produktów elektronicznych uwzględniających nagrania transmisji on-line, Sprzedawca tworzy dla Klienta Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę w celu korzystania z Produktów Sprzedawcy po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, dalej jako Konto. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony.
 2. Klient nie może udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim lub posiadać kilku Kont Użytkownika.
 3. Założenie Konta Użytkownika jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika oraz do uzyskania dostępu do Produktu, o ile Produkt udostępniany jest na Koncie Użytkownika.
 4. Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące Konta Użytkownika. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło.
 5. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.
 6. Usunięcie Konta Użytkownika może wiązać się z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w ramach Konta Użytkownika.
 7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika:
  1. z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami;
  2. bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).

§12 WIZERUNEK

 1. Klient jest świadomy tego, że wizerunek Uczestnika udostępniany przez niego w ramach konsultacji ze Sprzedawcą, może być przetwarzany przez Sprzedawcę, w tym utrwalany i rozpowszechniany do celów edukacyjnych, archiwizacyjnych oraz do celów związanych z realizacją Umowy. Na prośbę Klienta, konsultacja może nie być nagrywana.
 2. Klient – poprzez włączenie kamery podczas konsultacji lub poprzez udostępnienie swojego wizerunku Sprzedawcy w inny sposób, wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Sprzedawcę wizerunku Uczestnika w postaci nagrania z konsultacji do celów wskazanych w ust. 1.
 3. Przetwarzanie wizerunku Klienta/Uczestnika do celów marketingowych i promocyjnych wymaga odrębnej zgody.
 4. Wizerunek, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w konsultacji, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach działalności Sprzedawcy. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.
 5. Klient nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych uczestników/osób prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób.

§13 SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką oraz na rzecz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. W pozostałych zakresie stosuje się przepisy ustawy kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku umów zawartych z podmiotami niebędącymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat. 
 5. Przedsiębiorca, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma obowiązek zbadać przesyłkę przy jej odbiorze. W razie dostrzeżenia wad i uszkodzeń – Przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić protokół  przy odbiorze.  W przypadku niedopełnienia ww. formalności, Sprzedawca nie odpowiada za wady i uszkodzenie Produktu powstałe od chwili przyjęcia go przez Dostawcę aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

§14 OPINIE O PRODUKTACH

 1. Opinie dotyczące Produktów publikowane przez Sprzedawcę są przez niego weryfikowane, z zastrzeżeniem opinii dodawanych za pośrednictwem systemów zewnętrznych takich jak opinie dodawane do wizytówki Google, na które Sprzedawca nie ma wpływu.
 2. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Klientów korzystających dotychczas z Produktów Sprzedawcy, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem za opinię lub poprzez przesłanie do Klientów dedykowanego linku do pozostawienia opinii.
 3. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów Sprzedawcy, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów.
 4. Sprzedawca nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
 2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
 3. W sytuacji, gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować  o tym Sprzedawcę, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 4. W ramach korzystania z Produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Sprzedawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a istotną zmianą kosztów świadczenia usług przez Sprzedawcę.
 6. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.
 7. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 10.
 8. Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ust. 10.
 9. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

Regulamin obowiązuje od dnia 10.08.2023 r.


Załączniki

 1. Informacja o prawie do odstąpienia od umowy; 
 2. Formularz odstąpienia od umowy;
 3. Formularz reklamacji;
 4. Regulamin obowiązujący do 10.08.2023;
 5. Regulamin obowiązujący do dnia 31.01.2023
To top