Regulamin konkursu “Kreatywnie z EyeShield”

§ 1
Definicje

Zwroty pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą rozumie się w sposób następujący:

 1. Regulamin” – niniejszy regulamin Konkursu;
 2. Konkurs” – niniejszy konkurs pod nazwą „Kreatywnie z EyeShield”, organizowany przez Organizatora, którego warunki określa niniejszy Regulamin,;
 3. Organizator” – EyeShield sp. z o. o.  z siedzibą w Sosnowcu (41-205) przy al. Mireckiego 22/25, KRS 0001008968, NIP 6443571302, REGON 523962085;
 4. Sklep  Internetowy”  –  sklep  internetowy  Organizatora  dostępny  pod  adresem www.eyeshield.com;
 5. Zadanie” – zadanie konkursowe będące przedmiotem oceny w Konkursie, szczegółowo opisane w § 4 ust. 1 Regulaminu;
 6. Uczestnik” – osoba, która zgłosi się do uczestnictwa w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia konkursowego w sposób wskazany w § 4 ust. 2 Regulaminu;
 7. Laureat” – Uczestnik nagrodzony za wykonanie Zadania;
 8. Utwór” – Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), zawarty w treści opinii Uczestnika złożonej w związku ze Zadaniem lub stanowiący tę opinię;
 9. Licencja” – umowa licencyjna dotycząca korzystania przez Organizatora z Utworów, zawierana przez Uczestnika z Organizatorem wskutek przyjęcia przez Organizatora oferty Uczestnika, o której mowa w § 6 ust. 2;
 10. Uprawnieni” – następcy prawni Organizatora w odniesieniu do Utworów, a także sublicencjobiorcy praw do Utworów oraz wszelkie inne podmioty korzystające z Utworów na podstawie czynności Organizatora lub jego następców prawnych;
 11. „RODO”  –  Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679 z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

§ 2
Informacje ogólne

 1. Organizator ogłasza niniejszy Konkurs, którego podstawę, w tym warunki organizacji i rozstrzygnięcia oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników, stanowi niniejszy Regulamin.
 2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz złożeniem przez Uczestnika Organizatorowi ofert wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Ogłoszenie Konkursu stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów art. 919- 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), z którym nierozerwalnie związane są oferty Uczestników wskazane w Regulaminie i zawierane w ich wyniku umowy z Organizatorem.

§ 3
Uczestnicy Konkursu i Zgłoszenie

 1. Konkurs jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych, które:
  • posiadają miejsce zamieszkania lub stałego pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
  • w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • są zarejestrowane i posiadają profil w Sklepie Internetowym.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  • pracownicy Organizatora,
  • osoby współpracujące z Organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy;
  • najbliżsi członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia;
  • osoby,  które  brały  udział  w  przygotowaniu  lub  prowadzeniu  Konkursu, w szczególności członkowie komisji konkursowej.
 3. W Konkursie można wziąć udział tylko za pomocą jednego, własnego i osobistego profilu w Sklepie Internetowym, opartego na prawdziwych informacjach. W szczególności niedopuszczalne jest uczestnictwo w Konkursie za pomocą wielu profili w Sklepie Internetowym lub korzystanie z profili innych osób.
 4. Jeżeli Uczestnik nie spełnia warunków wskazanych powyżej, może być na każdym etapie Konkursu wykluczony przez Organizatora. W przypadku gdy taki Uczestnik zostanie Laureatem, Organizator będzie zwolniony z obowiązku wydania nagrody lub będzie mógł żądać jej zwrotu na koszt Uczestnika.
 5. Organizator zastrzega sobie również prawo do wykluczenia Uczestnika i odebrania nagrody na zasadach wskazanych w ustępie powyższym, gdy Uczestnik ten swym udziałem w Konkursie lub w związku z nim narusza prawo lub zasady współżycia społecznego, bądź też, gdy Organizator poweźmie wątpliwość, czy nie są naruszane prawa osób trzecich. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy wystawione opinie zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne i obelżywe, zwroty niecenzuralne, naruszające normy prawne i obyczajowe czy godzące w uczucia innych osób.
 6. Wykluczenie Uczestników z Konkursu lub odebranie nagrody zgodnie z ustępami powyższymi nie ma wpływu na skuteczność już udzielonej Licencji do Utworów.

§ 4
Zadanie konkursowe i jego zgłoszenie

 1. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia lub nagraniu filmiku podczas korzystania z produktów EyeShield takich jak okulary lub żarówki, opublikowaniu go na swoich mediach społecznościowych (Instagram, Facebook, TikTok) wraz z opinią na temat produktu lub produktów marki EyeShield oznaczając profil EyeShield i dodając hashtag #EyeShield
 2. Zgłoszenie konkursowe odbywa się poprzez łączne spełnienie poniższych warunków:
  • akceptacja Regulaminu,
  • prawidłowe wykonanie Zadania.
 3. Konkurs trwa od dnia 1 września 2023 r. do końca dnia 30 grudnia 2023 r., jednakże w tych ramach Konkurs odbędzie się czterech edycjach:
  • edycja wrzesień 2023 r., trwająca od 1 września 2023 r. do końca dnia 30 września 2023 r., do którego maksymalnie można zgłaszać wykonane Zadanie w ramach tej edycji.
  • edycja październik 2023 r., trwająca od 1 października 2023 r. do końca dnia 31 października 2023 r, do którego maksymalnie można zgłaszać wykonane Zadanie w ramach tej edycji;
  • edycja listopad 2023 r., trwająca od 1 listopada 2023 r. do końca dnia 30 listopada 2023 r., do którego maksymalnie można zgłaszać wykonane Zadanie w ramach tej edycji.
  • edycja grudzień 2023 r., trwająca od 1 grudnia 2023 r. do końca dnia 30 grudnia 2023 r, do którego maksymalnie można zgłaszać wykonane Zadanie w ramach tej edycji;
 4. Każdy z Uczestników może wziąć udział w każdej z edycji, a w ramach jednej edycji Konkursu może dodać więcej niż jedno Zgłoszenie. Jednak jeden Uczestnik może być nagrodzony w ramach jednej edycji Konkursu tylko jedną nagrodą.

§ 5
Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania Nagród

 1. Spośród wszystkich Uczestników każdej z edycji Konkursu zostanie wyłonionych 3 Laureatów tej edycji, którzy zostaną nagrodzeni nagrodą w postaci karty podarunkowej możliwej do wykorzystania w sklepie Organizatora o następującej wartości:
  • 1 miejsce – karta podarunkowa o wartości 500,00 zł (słownie: pięćset zł), za zajęcie zwycięskiego miejsca w konkursie.
  • 2 miejsce – karta podarunkowa o wartości 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt zł), za zajęcie drugiego miejsca w konkursie.
  • 3 miejsce – karta podarunkowa o wartości 200,00 zł (słownie: dwieście zł), za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie.
 2. O rozstrzygnięciu Konkursu i przyznaniu nagród decyduje powołana przez Organizatora komisja konkursowa, która wybierze jej zdaniem najciekawsze opinie w ramach wykonanych Zadań. Komisja konkursowa orzeka zwykłą większością głosów, niezależnie od quorum.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników każdej z edycji Konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni roboczych począwszy od zakończenia danej edycji. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje Laureatów poprzez wiadomość prywatną na medium społecznościowym, na którym Laureat umieścił zwycięskie zdjęcie lub filmik konkursowy.
 4. Komisja konkursowa może zamieścić wnioski z posiedzenia wraz z uzasadnieniem swoich wyborów w sprawozdaniu, które będzie dostępne do wglądu w siedzibie Organizatora.
 5. W ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania przez Laureata wiadomości prywatnej na medium społecznościowym z informacją o jego wygranej, Laureat prześle informację o swoim imieniu, nazwisku, numerze telefonu i adresie e-mail. Nieprzekazanie przez Laureata wskazanych danych w terminie powoduje zwolnienie Organizatora z obowiązku wydania nagrody oraz możliwość wyznaczenia przez Organizatora innego Laureata.
 6. Nagroda będzie przekazana Laureatowi za pośrednictwem wiadomości e-mail w ciągu 30 dni roboczych licząc od daty zakończenia danej tury Konkursu (§ 4 ust. 3 Regulaminu) na wskazany przez niego adres e-mail.
 7. Warunkiem wydania nagrody, oprócz przesłania informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej, jest również udzielenie Organizatorowi przez Uczestnika Licencji na Utwory, zgodnie z § 6; jeżeli z konkretnym Zadaniem związany jest jakikolwiek Utwór, przy czym odmowa udzielenia Licencji oznacza zwolnienie Organizatora z obowiązku wydania nagrody oraz możliwość wyznaczenia przez Organizatora innego Laureata. W przypadku gdy nagroda zostanie z jakichkolwiek przyczyn przekazana mimo nieudzielenia Licencji, Organizator może żądać zwrotu nagrody, chyba że z konkretnym Zadaniem nie jest związany żaden Utwór.
 8. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie stanowi każdorazowo złożenie przez Uczestnika oświadczenia, że wykonanie Zadania i publikacja jego efektów nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, ani praw chroniących jakiekolwiek dobra osobiste.
 9. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników stanowi również przyjęcie przez Organizatora tych ofert zawarcia Licencji, które zostały złożone przez Uczestników wskazanych w ogłoszeniu jako Laureaci.

§ 6
Prawa autorskie

 1. Jeżeli z wykonaniem Zadania powiązane jest wykonanie lub użycie jakiegokolwiek Utworu (w szczególności jego opublikowanie w ramach zgłoszenia Zadania), to Organizator nabywa prawa do tych Utworów w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie stanowi każdorazowo złożenie dla Organizatora przez Uczestnika oferty zawarcia umowy licencyjnej dotyczącej Utworów, na następujących warunkach:
  • z dniem zawarcia Licencji Uczestnik udziela Organizatorowi, bez ograniczeń terytorialnych, licencji na Utwory, w zakresie obejmującym wszystkie istniejące w dniu zawarcia Licencji pola eksploatacji, obejmujące w szczególności:
   • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów – wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
   • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, darowiznę oraz inne rozporządzenia, użyczenie lub najem egzemplarzy Utworów,
   • w zakresie pozostałego rozpowszechniania Utworów – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności na dowolnych stronach internetowych;
  • Organizator nie zobowiązuje się jednak do korzystania z Utworów, w tym do ich rozpowszechniania ani udostępniania, w żaden określony sposób;
  • Organizator może w pełnym zakresie Licencji udzielać dalszych licencji (sublicencji);
  • Uczestnik udziela zgody na korzystanie przez Organizatora z wszelkich dokonanych przez niego (w tym w przyszłości) opracowań Utworów i rozporządzanie nimi;
  • Uczestnik zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał swoich autorskich praw osobistych do Utworów względem Organizatora ani Uprawnionych;
  • na  okres  licencji  Uczestnik  upoważnia  Organizatora  oraz  Uprawnionych do  wykonywania  wszelkich  jego  autorskich praw  osobistych  do Utworów, w szczególności Organizator lub Uprawnieni mogą:
   • decydować, w jaki sposób i kiedy wykorzystać, w tym udostępnić Utwory,
   • dokonywać lub zlecać dokonywanie dowolnych zmian w Utworach i tak zmienione Utwory rozpowszechniać,
   • rozpowszechniać Utwory bez wskazywania autorstwa – z tym że upoważnienie to udzielane jest Uprawnionym pod warunkiem, że  odpowiedniej  zgody  udzieli  Uprawnionemu  także  Organizator,  chyba że Uprawniony jest jednocześnie następcą prawnym Organizatora;
  • Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym podmiotem osobistych i majątkowych praw autorskich do Utworu; w przypadku gdy okaże się, iż którykolwiek z Utworów obciążony jest wadą prawną (w tym udzieloną licencją), Uczestnik zobowiązuje się na  czas  trwania  Licencji  do  zwolnienia  Organizatora  oraz  Uprawnionych z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich związanej z korzystaniem z Utworów;
  • z zastrzeżeniem lit. g powyżej, Licencja udzielana jest na czas oznaczony 10 lat od jej zawarcia, a po upływie tego terminu na czas nieoznaczony z terminem wypowiedzenia na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego; zgoda wskazana w lit. f powyżej nie może być cofnięta wcześniej niż z dniem wygaśnięcia Licencji;
  • Licencja jest nieodpłatna;
  • Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w razie naruszenia któregokolwiek z zobowiązań, o których mowa w lit. e lub f powyżej.
 3. Oferta, o której mowa powyżej, wiąże Uczestnika w każdym przypadku do 14 dnia po terminie ogłoszenia wyników poszczególnej edycji Konkursu (§ 5 ust. 3), a po tym okresie wiąże do odwołania przez Uczestnika i może być przyjęta nie tylko w sposób wskazany w § 5 ust. 9, ale także w każdy inny sposób, w szczególności poprzez przystąpienie do wykonywania Licencji przez Organizatora.

§ 7
Reklamacje

 1. Reklamacje lub uwagi dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: okulary@eyeshield.com z dopiskiem „Konkurs Kreatywnie z EyeShield”, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia ostatnich Laureatów w danej edycji, o którym mowa w § 5 ust.3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko oraz dokładny opis i powód reklamacji.
 2. Wszystkie reklamacje lub uwagi, prawidłowo zgłoszone przez Uczestników, będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich złożenia.

§ 8
Dane osobowe

 1. Administratorem    danych    osobowych    jest    EyeShield sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu przy aleji Mireckiego 22/25, KRS 0001008968, NIP 6443571302. Możesz kontaktować się pod adresem e-mailowym: okulary@eyeshield.com,
 2. Dane przetwarzane będą w celu:
  • Przeprowadzenia konkursu „Kreatywnie z EyeShield”, w tym wydania nagrody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 5. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Źródłem danych osobowych jest informacja od uczestnika konkursu.
 8. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu..
 9. W związku z prowadzeniem konkursu od Uczestników zbierane będą następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mailowy, numer telefonu. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania nagrody.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w ust.3 nie dłużej niż przez okres 5 lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania nieistotnych zmian w Regulaminie, jak np. zmiany sposobu zgłoszenia Zadania, zwiększenia liczby nagród, zapewniając jednocześnie, że zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków uczestniczenia w Konkursie. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.eyeshield.com
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne nieleżące po stronie Organizatora, które mogą mieć wpływ na spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowych danych lub ich niepodania, w szczególności w sposób uniemożliwiający doręczenie nagrody.
 4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Prawem właściwym dla Konkursu jest prawo polskie.
 5. Laureaci nie są uprawnieni do żądania wymiany nagrody na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju, Laureatom nie przysługuje ponadto prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani nie mogą oni przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 6. Wszelkie  informacje  o  Konkursie  zawarte  w  jakichkolwiek  innych  materiałach, w szczególności w handlowych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.
 7. Wszelkie spory związane z Konkursem lub wynikające z niego będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
To top